Wanneer moet de aannemer de werken melden ?

  • De aannemer (aannemer die de aangifte doet) op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep doet om, tegen een prijs, geviseerde werken uit te voeren of te laten uitvoeren moet de werken melden en alle inlichtingen betreffende de bouwplaats, de opdrachtgever en de eventuele onderaannemers verstrekken.

Opmerking: Onder geviseerde werken wordt verstaan de werken die vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969.

De melding moet gebeuren voor de aanvang van de werken.

Een onderaannemer die op zijn beurt een beroep zal doen op andere onderaannemers moet de aannemer die aangifte doet hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen zodat de hoofdaannemer hiervan melding kan doen. Onderaannemers die nog niet gekend zijn op het ogenblik dat de werken gemeld werden en waarop later toch een beroep wordt gedaan, moeten door de aannemer die de aangifte doet toegevoegd worden aan de werkmelding.

Uitzondering sedert 1 januari 2014: Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer:

  • de aannemer geen beroep doet op onderaannemers, EN
  • het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 30.000 euro

of

  • de aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer, EN
  • het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 5.000 euro.

Indien tijdens de uitvoering van de werken aan één van de uitzonderingsvoorwaarden niet meer voldaan wordt, moet de aannemer de RSZ hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alsnog de werken melden. Bij het inbrengen van een elektronische aangifte kan aangevinkt worden dat bij de aanvang van de werken het totaalbedrag, BTW niet inbegrepen, lager was dan 30.000 EUR en er geen beroep op onderaanneming was voorzien.

 

De modaliteiten voor het aangeven hoe, wat  en wanneer kunt u vinden op de website van de sociale zekerheid : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/general/faq.htm

Rechts van de “Veel gestelde vragen” kunt u dan de aangifte 30 bis doen via internet  (Aangifte van Werken (niet beveiligd))

 

Voor verdere info mag u ons steeds contacteren.

 

Kantoor Deweer Vandeginste & Leroy

Waregem, mei 2017

X