De roerende voorheffing op dividenden werd met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van 15 naar 25%.  Maar de Federale Regering heeft nu toch een maatregel voorzien waardoor in sommige gevallen er toch nog een dividenduitkering tegen een verlaagd tarief kan worden uitgegeven :

Maatregel
Voor aandelen uitgegeven na 1 juli 2013 in het kader van een kapitaalsverhoging of een oprichting kan er op de uitgekeerde dividenden van die aandelen genoten worden van een lager tarief aan RV (=roerende voorheffing) dan 25%.

Dividenden uitgekeerd door KMO-vennootschappen kunnen genieten van een verlaagd tarief van RV op dividenden in de mate dat :

  • De vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Een vennootschap   kwalificeert als “kleine vennootschap” indien zij (op geconsolideerde basis) niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt gedurende het laatste en het voorlaatste boekjaar: een balanstotaal van 3.650.000 € , een jaaromzet van 7.300.000 € en een personeelsbestand van 50 werknemers;
  • Die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam;
  • Die aandelen werden uitgegeven naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld;
  • Deze inbrengen zijn gedaan vanaf 1 juli 2013: het mag dus om een oprichting van een nieuwe vennootschap gaan, maar ook om een kapitaalverhoging in een bestaande vennootschap;
  • De belastingplichtige deze aandelen op naam heeft behouden vanaf de kapitaalinbreng;
  • Het geplaatst kapitaal bedraagt minimum 18.550,00 EURO (ongeacht de rechtsvorm van de vennootschap, dus ook VOF , GCV,….) en isvolstort op het moment van de dividenduitkering;

Indien voldaan werd aan deze voorwaarden bedraagt het tarief voor dividenden :

* 20% roerende voorheffing voor de dividenden uitgekeerd in het tweede boekjaar na de inbreng van het kapitaal.

* 15% roerende voorheffing vanaf het derde boekjaar ;

* Voor de boekjaren daarna blijft het tarief van 15% roerende voorheffing gelden.

* In de andere gevallen blijft er 25% roerende voorheffing verschuldigd

Voorbeeld

 

Boekjaar (kapitaalsverhoging uitgevoerd op 4 augustus 2013) Tarief RV
Dividenden uit winstuitkering  BJ 2013 en 2014 25%
Dividenden uit winstuitkering  BJ 2015 20%
Dividenden uit winstuitkering  BJ 2016 15%

-Om misbruik te vermijden is bij kapitaalsvermindering doorgevoerd sedert 1 mei 2013 het verlaagd tarief slechts van toepassing op de inbrengen die hoger zijn dan de vermindering.
Vb.: op 12 mei 2013 een kapitaalsvermindering van 10 000 € en op 26 juli 2013 een kapitaalsverhoging van 15 000 €. Dan is het verlaagd tarief enkel van toepassing op 5000 €.

– Eventuele kapitaalsverlagingen na de inbreng worden eerst afgetrokken van het kapitaal dat van het verlaagd tarief geniet.

-De aandelen toegekend na een kapitaalsverhoging in het kader van de overgangsregeling voor liquidatieboni zijn uitgezonderd van het verlaagd tarief.

Voor verdere vragen over dit onderwerp staan onze medewerkers u graag verder te woord.

Kantoor Deweer Vandeginste & Leroy

X